شرایط و مقررات اخذ شهروندی ترکیه

 

 

شرایط و ضوابط اخذ شهروندی ترکیه

 

مبلغ سرمایه گذاری نباید کمتر از 250000 دلار باشد.

حداقل 3 سال پس از خرید، ملک نباید فروخته شود.

به این ترتیب، سرمایه گذاران خارجی واجد شرایط دریافت شهروندی ترکیه برای خود و خانواده خود در ظرف مدت 3 ماه هستند.

 

همچنین یک سرمایه گذار خارجی که کمتر از 250000 دلار در ملک سرمایه گذاری کرده

اما 5 سال متوالی در ترکیه اقامت داشته است نیز می تواند برای دریافت پاسپورت ترکیه اقدام کند.